PRIVACY VERKLARING

Versie Privacy Verklaring December 2021

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Meyland NV” (hierna genoemd “Meyland”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.meyland.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Meyland en haar klanten, prospecten en business partners, (iii) elk bezoek aan onze gebouwen/terreinen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Meyland verzamelt, alsook over de wijze waarop Meyland deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Meyland wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, zijnde (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/ (of “GDPR”); of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het aankopen van onze producten, het onderhouden van enige communicatie met Meyland impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Meyland uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de Cookie Verklaring van Meyland.

I. Soorten persoonsgegevens

Meyland kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of GSM)
 • Woonadres
 • Klantnummer
 • Sociale media (bijv. LinkedIn)
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Facturatieadres
 • Communicatievoorkeur
 • Gegevens opgenomen in contactformulieren
 • Camerabeelden
 • Vrijwillig meegedeelde persoonsgegevens

 

Meyland verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Meyland, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Meyland toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. Voor meer informatie hieromtrent, verwijst Meyland naar haar Cookie Verklaring.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Bezoek aan onze gebouwen/vestiging
 • Het opvragen van een offerte
 • Uw samenwerking met Meyland
 • Een aankoop van onze producten
 • Uitwisselen van business cards
 • Communicatie met en uitgaande van Meyland
 • Het invullen van het contactformulier
 • Camerabewaking aan gebouwen/terreinen
 • De verificatie van uw identiteit

 

De door Meyland verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. voor het aanbieden van onze diensten en producten, om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

Meyland kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Meyland (incl. de opvolging daarvan)
 • Het opmaken van een offerte (en het versturen ervan)
 • Communicatie met Meyland en het inplannen van meetings (incl. follow-up)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) en/of het leveren van bijstand
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het versturen van marketingmateriaal, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring (en op uw uitdrukkelijk verzoek)
 • Het bewaken van onze gebouwen en vestigingen (incl. registratie van bezoekers en camerabewaking)
 • Statistische doeleinden

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Meyland of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Meyland rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Meyland of van een derde (bijv. ter verdediging van onze juridische belangen), behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Meyland zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot: het leveren van bestelde producten, het verwerken van betalingen, database management etc.). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan (niet-exhaustief) softwareleveranciers, ‘cloud partner/cloud service partner’ (o.a. Office 365)’, transport partners, datacenters, externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners, etc.

Meyland verbindt er zich in elk geval toe om met deze derden een dataverwerkingsovereenkomst af te sluiten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Meyland uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Meyland hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Meyland.
 • Wanneer Meyland of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Meyland heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

 

In alle overige gevallen zal Meyland uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

In principe worden uw persoonsgegevens door Meyland niet bewaard buiten, noch doorgegeven aan derde partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien een overdracht van persoonsgegevens buiten de EER aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie toch plaatsvindt, dan zorgt Meyland ervoor dat deze beheerst wordt door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in het ‘Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Beslissing 2021/914)’; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Meyland uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Meyland wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@meyland.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Meyland te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Meyland verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Meyland zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en onsite.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Meyland, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Meyland in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

Meyland is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij Meyland de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Meyland draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer Meyland

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Meyland uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

– Via e-mail: privacy@meyland.be, of

– Via de post: Vaartkant 3, 9991 Adegem, België

XII. Een klacht?

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Meyland deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Meyland uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (dit is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of de autoriteit van uw (i) residentie of (ii) werkplaats). U kan contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit door te mailen naar contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verstrekt (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).