ALGEMENE VOORWAARDEN MEYLAND NV & A.B.S. ROELAND NV

1 Definities

1.1 “AV”: onderhavige algemene voorwaarden;

1.2 “Diensten”: de uitvoering van werken/diensten door MEYLAND in opdracht van de Klant (zoals maar niet beperkt tot ontwerp en engineering, uitvoeren van studies, uittekenen van Machines, bouw van constructies rond Machines, montage en bijstand bij ingebruikname van Machines, onderhoud van Machines);

1.3 “Goederen”: alle goederen aangeboden door MEYLAND, naast Machines (zoals wisselstukken);

1.4 “Machines”: alle transport-, opslag- en andere systemen (zowel standaard als op-maat-gemaakte machines) bestemd voor industrie en agro, zoals aangeboden door MEYLAND aan de Klant;

1.5 “MEYLAND”: de naamloze vennootschap “MEYLAND” (BTW BE-0406.096.834) en de naamloze vennootschap “A.B.S. Roeland” (BTW BE-0472.351.990), beiden met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem, Vaartkant 3, RPR Gent, afdeling Gent, met inbegrip van de afdelingen MEYLAND ELEKTRO, MEYLAND AGRO en STAALTEK;

1.6 “Privacy Wetgeving”: de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en andere (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van de eerder vernoemde Verordening of enige ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt;

1.7 “Klant”: Elke professionele klant, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een professionele klant een bestelling plaatst bij MEYLAND voor Machines, Goederen en/of Diensten;

1.8 “Website”: www.meyland.be en www.absroeland.be

2 Toepassingsgebied AV

2.1 Alle commerciële relaties, zowel de huidige als de toekomstige, tussen MEYLAND en de Klant worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen MEYLAND en de Klant, (ii) de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging, (iii) de door de Klant schriftelijk en/of elektronische aanvaarde offerte van MEYLAND, (iv) deze AV, (v) de met de Machines en/of Goederen meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften en (vi) het Belgische recht.

2.2 De AV zullen steeds worden meegestuurd aan de Klant en zullen tevens beschikbaar zijn op de Website. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht bij MEYLAND of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3 Het (herhaaldelijk) niet toepassen door MEYLAND van enig recht, kan slechts worden beschouwd al het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt MEYLAND niet het recht dit later in te roepen.

2.4 MEYLAND behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijk/elektronische kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde AV zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.

2.5 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen MEYLAND en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3 Activiteiten MEYLAND

3.1 MEYLAND heeft als hoofdactiviteit de vervaardiging en verkoop van Machines samen met alle hierbij komende Diensten, onder meer bestaande uit:

– Ontwerp, engineering en studies van Machines (zowel met als zonder de aansluitende productie van Machines);

– Uittekenen van Machines;

– Uittekenen van diverse staaltekeningen (onder de handelsnaam Staaltek);

– Productie van Machines op maat;

– Aankoop van Machines voor de Klant en herverkoop (onder de handelsnaam Meyland of Meyland Agro);

– Verkoop van Goederen;

– Bouw van een constructie (bijvoorbeeld loods) rond de Machines;

– Montage, installatie en bijstand bij ingebruikname van Machines (onder de handelsnaam Meyland of Meyland Elektro voor services aan elektrische installaties);

– Onderhoud van Machines.

3.2 Een overeenkomst met de Klant kan betrekking hebben op één of meerdere van deze activiteiten.

3.3 Deze AV behandelen eerst de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van alle activiteiten van MEYLAND in relatie met de Klant (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), en erna de specifieke bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op (i) de verkoop van Machines en Goederen, en (ii) de uitvoering van Diensten. I. ALGEMEEN

Sectie I. is van toepassing op alle door MEYLAND uitgevoerde activiteiten in relatie met de Klant

4 Publicatie aankondigingen

4.1 Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen, alsook vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, kleuren en/of afbeeldingen van de Machines, Goederen en/of Diensten zijn louter indicatief en niet-bindend voor MEYLAND.

5 Offertes

5.1 Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht/bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) opdrachten/bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot 2 maanden.

5.2 Bovendien omvat een offerte enkel die Machines, Goederen en Diensten die er uitdrukkelijk in worden vermeld, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht/bestelling door de Klant en/of overmacht overeenkomstig Artikel 18.

6 Totstandkoming overeenkomst

6.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische orderbevestiging van de opdracht/bestelling (die niet onredelijk zal weerhouden worden) door een persoon bevoegd om MEYLAND te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de opdracht/bestelling door MEYLAND (welk moment het eerst komt).

6.2 MEYLAND behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de opdracht/bestelling te weigeren, op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling te eisen.

7 Wijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst

7.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de opdracht/bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk en/of elektronisch akkoord van beide partijen, onder meer m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, bijkomende specificaties, wettelijke of andere vereisten/voorwaarden, enz. MEYLAND zal zich steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk proberen te aanvaarden. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van de opdracht/bestelling, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.

7.2 De prijs van deze wijzigingen of aanvullingen zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat de wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen.

7.3 MEYLAND is slechts gebonden door de specifieke instructies van de Klant waaraan de Machines/Goederen en/of Diensten moeten voldoen indien deze specifieke instructies zijn opgenomen in de schriftelijke en/of elektronische offerte, orderbevestiging en/of schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen MEYLAND en de Klant.

7.4 De Klant heeft niet het recht om de overeenkomst of een deel ervan over te dragen aan een derde behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MEYLAND.

8 Annulering

8.1 Annulering door de Klant

Bij annulatie van een opdracht/bestelling door de Klant, zelfs gedeeltelijk, behoudt MEYLAND zich het recht voor, (i) buiten de omstandigheden van overmacht/hardship en (ii) zonder dat hieraan een tekortkoming van MEYLAND aan de grondslag ligt, om aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30% van de prijs van de geannuleerde opdracht/bestelling, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht van MEYLAND op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde materialen en/of Goederen en reeds geleverde prestaties.

8.2 Annulering door MEYLAND

8.2.1 MEYLAND is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – om de bestelling/opdracht te annuleren, wanneer: (i) deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer MEYLAND vermoedt dat de Klant beroep doet op MEYLAND omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd, of (ii) MEYLAND na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de opdracht/bestelling uit te voeren (onder meer: het niet meer voorradig zijn van Machines en/of Goederen). In dit geval zal MEYLAND de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal MEYLAND de overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

8.2.2 In geval MEYLAND beslist een overeenkomst te annuleren (i) buiten de hiervoor vermelde omstandigheden, (ii) of buiten de omstandigheden van overmacht/hardship en (iii) zonder dat hieraan een wanprestatie van de Klant ten grondslag ligt, zal de Klant hoogstens aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan 30% van de prijs, met een minimum vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht voor de Klant op vergoeding van hoger bewezen schade.

9 Uitvoering van de overeenkomst

9.1 De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door MEYLAND. Dit omvat onder meer het vertrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties en instructies, die MEYLAND nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling/opdracht.

9.2 MEYLAND is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekt gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart MEYLAND voor aanspraken van derden hieromtrent.

9.3 MEYLAND voert de bestelling/opdracht steeds uit op zelfstandige basis. De onafhankelijke samenwerking tussen MEYLAND en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.

9.4 MEYLAND deelt haar activiteiten naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over haar tijd, zonder dat zij en/of haar werknemers/aangestelden uit dien hoofde tot enige verantwoording tegenover de Klant gehouden zijn.

9.5 Wanneer MEYLAND één of meerdere werknemers/aangestelden gelast met de uitvoering van de bestelling/opdracht, worden hun werkzaamheden door een verantwoordelijke van MEYLAND geleid en gecontroleerd. Behoudens andersluidende overeenkomst, beschikt de Klant noch haar aangestelden nooit ten aanzien van de werknemers/aangestelden van MEYLAND over enige vorm of gedeelte van werkgeversgezag, zodat zij of haar aangestelden hen noch instructies of bevelen kan geven, noch over hen enige controle of toezicht kan uitoefenen.

9.6 Eventuele keuringsbewijzen en/of vergunning nodig voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering of het gebruik van de Machines en/of Goederen dienen steeds door de Klant bekomen te worden. Ook iedere beoordeling en tijdsplanning hieromtrent maakt geen verbintenis uit in hoofde van MEYLAND.

9.7 De Klant staat ervoor in dat de overeengekomen locatie voor de uitvoering van de bestelling/opdracht toegankelijk is. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de bestelling/opdracht wordt vertraagd, verstoord of bemoeilijkt door één of meerdere factoren, zoals in dit artikel beschreven, zal/zullen:

– De uitvoering van de bestelling/opdracht niet worden aangevat en/of onmiddellijk worden stopgezet (zonder dat er door MEYLAND enige schadevergoeding verschuldigd is); en

– De kosten (zoals onder meer de nutteloze verplaatsingskosten en de wachttijden) door MEYLAND aan de Klant worden aangerekend, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00).

10 Voorschot

10.1 MEYLAND behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant bij opdrachten en/of bestellingen (i) 30 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de Klant integrale betaling of (iii) een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

10.2 De niet-tijdige betaling overeenkomstig Artikel 10.1, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringstermijn. MEYLAND behoudt zich eveneens het recht voor de gehele opdracht en/of bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de Diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd of de Machines/Goederen geheel of gedeeltelijk werden geleverd in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van Artikel 8.1 verschuldigd is.

11 Prijs

11.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Indien hiervan wordt afgeweken zijn alle wisselkoerskosten ten laste van de Klant. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, keuringen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle meerkosten m.b.t. vuurvergunning, brandpreventie en veiligheid niet opgenomen in de prijs.

11.3 Bij niet vermelden van EN 1090 wordt aangenomen dat dit niet van toepassing is. Als EN 1090 toch gevolgd wordt zal de meerkost aan de Klant doorgerekend worden. Bij niet vermelding van zoneringsplan wordt er in de prijsofferte geen rekening houden met ATEX.

11.4 Bij opdrachten/bestelling met een prijs van minder dan vijfhonderd euro (€ 500,00), wordt er automatisch een administratiekost aangerekend van vijftig euro (€ 50,00).

11.5 MEYLAND behoudt zich het recht voor haar prijzen te herzien indien hiertoe objectieve redenen bestaan, zoals op basis van een stijging van de grondstofprijzen waarbij de te betalen bedragen worden berekend o.g.v. onderstaande formule:

P = P˳ (a M/(M˳) + b S/(S°) + 0,20) (ᶟ)

P = factuurprijs

P˳ = eerste basisprijs op [datum]

M˳ = prijs van [bepaalde grondstof] op [datum] overgenomen uit [een bepaalde publicatie], met name [EURO]

M = prijs van dezelfde grondstof op [datum] (prijs bij bevoorrading of de facturering

S˳ = het referte-uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende nijverheid (landelijk of regionaal gemiddelde), erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd op Agoria op [datum], met name [EURO]

S = hetzelfde loon op [datum] (periode van uitvoering van de opdracht of factuurdatum).

12 Elektronische facturatie

12.1.1 Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door MEYLAND, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

13 Betaling

13.1 MEYLAND behoudt zich steeds het recht voor om de prijs te factureren in schrijven naargelang de uitvoering van de bestelling/opdracht.

13.2 Tenzij indien anders overeengekomen zijn alle facturen van MEYLAND steeds integraal betaalbaar aan MEYLAND (met uitzondering van voorschotfacturen) binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting.

13.3 Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de veertien (14) werkdagen volgende op de factuurdatum en in ieder geval vóór de verwerking van de Machines/Goederen, en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

13.4 De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

13.5 Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

14 Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

14.1 Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van MEYLAND verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (€100,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van MEYLAND om een hogere schadevergoeding te eisen.

14.2 Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan MEYLAND te voldoen, behoudt MEYLAND zich het recht voor elke verdere uitvoering of levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in Artikel 8.1 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

14.3 Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

15 Leverings- en uitvoeringstermijnen

15.1 Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventueel aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter indicatief en bij benadering vastgesteld.

15.2 Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van MEYLAND. Tevens leidt een vertraging in de levering van de Machines/Goederen en/of uitvoering van de Diensten evenmin tot annulatie van een opdracht en/of bestelling. Overschrijding van de termijnen ontheft de Klant niet van zijn verplichtingen.

15.3 De leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

– MEYLAND niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties, instructies van de Klant. In dit geval worden de prijzen verhoogd met de veroorzaakte bijkomende kosten;

– Er in hoofde van MEYLAND nog uitstaande vorderingen zijn ten aanzien van de Klant;

– Van wijzigingen aan de opdracht en/of bestelling;

– In geval van overmacht/hardship in toepassing van Artikel 18.

15.4 MEYLAND is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van MEYLAND, de Klant of enige andere derde.

16 Klachten

16.1 Klachten dienen steeds schriftelijk of per email te worden overgemaakt aan MEYLAND, met identificatie van de betrokken Machine en/of Goed en/of de Dienst, met inbegrip van een gedetailleerde motivering van de klacht.

16.2 Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

16.3 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik of de verdere montage van de betreffende Machine en/of Goed onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. De Klant is gehouden i.k.v. het onderzoek van de klacht door MEYLAND, alle gewenste medewerking te verlenen, onder meer door MEYLAND in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

16.4 Eventuele terugzending van de door MEYLAND geleverde Machines en/of Goederen dient eerst schriftelijk door MEYLAND te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

16.5 De Klant is gehouden tot de vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. Zo zal de Klant bij een onterechte klacht gehouden zijn tot betaling van de factuur met betrekking tot de opnieuw geproduceerde en geleverde Machines/Goederen en/of Diensten (naast de oorspronkelijke factuur voor de oorspronkelijk geleverde Machines/Goederen en/of Diensten).

17 Aansprakelijkheid

17.1 Met uitzondering van de productaansprakelijkheid en de vrijwaring door MEYLAND overeenkomstig overeengekomen bijkomende commerciële garanties, is de aansprakelijkheid van MEYLAND beperkt tot het laagste bedrag van de volgende bedragen (i) tot de factuurwaarde van de opdracht/bestelling, (ii) het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van MEYLAND en (iii) in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. De Klant verbindt er zich toe een afstand van verhaal te voorzien bij haar verzekeraar(s) ten aanzien van de verzekeraar(s) van MEYLAND.

17.2 De Klant kan geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door MEYLAND voor:

– Niet-functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde Machines/Goederen en/of Diensten. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant. MEYLAND verbindt er zich toe de Klant hiervan op de hoogte te brengen;

– Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant;

– Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door het niet naleven van de AV, een fout of nalatigheid;

– Schade veroorzaakt door de Klant of een derde wanneer de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MEYLAND overgaat tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden;

– Het bestemmen van de Machines/Goederen door de Klant zelf of door een derde;

– Schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door MEYLAND eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt (bijvoorbeeld instructies m.b.t. onderhoud), gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften;

– Indirecte of onrechtstreekse schade (schade aan derden of enige gevolgschade);

– Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na vaststelling van het gebrek;

– Normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen, externe invloeden;

– Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van Artikel 18.

17.3 De aansprakelijkheid van MEYLAND kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van MEYLAND en niet door derden.

17.4 De Klant zal MEYLAND, haar aangestelden en werknemers volledig vrijwaren, en maakt zich sterk om tussen te komen in: (i) alle vorderingen en procedures die het gevolg zijn eigen handelen, nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid of door haar personeel of door iedere derde waarop de Klant beroep doet in verband met de overeenkomst met MEYLAND, in strijd met de overeenkomst en/of deze AV en/of overige wetgeving van toepassing op de commerciële transactie, en (ii) alle vorderingen en procedures van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

17.5 De Klant zal MEYLAND schadeloosstellen voor alle schade (inclusief indirecte schade en gederfde winst), gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake voormelde vorderingen en/of procedures.

18 Overmacht/hardship

18.1 Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van MEYLAND/de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst of een deel van de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers van MEYLAND, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, pandemieën en epidemieën, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreigingen en daden van terrorisme, het in gebreke blijven van de Klant om MEYLAND de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht, het krijgen van foutieve inlichtingen).

18.2 Wanneer MEYLAND en/of de Klant wegens een situatie van overmacht of hardschip in een tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering van (een deel van) de overeenkomst of een opdracht verkeren, zullen zij het recht hebben om de uitvoering van hun getroffen verbintenissen tijdelijk op te schorten door middel van kennisgeving per aangetekende brief aan de wederpartij. In dit geval wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur gelijk aan die van de opschorting. Noch de Klant, noch MEYLAND zal in dat geval een schadevergoeding verschuldigd zijn.

18.3 In geval de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst of een opdracht wegens overmacht en/of hardschip definitief onmogelijk is geworden of langer dan zes (6) maanden geldig is geschorst overeenkomstig artikel 18.2, zullen de Klant en MEYLAND bijeenkomen om te bepalen onder welke voorwaarden de overeenkomst kan worden voortgezet. Bij gebreke aan akkoord nadat de Klant en MEYLAND te goeder trouw hebben onderhandeld gedurende minimum één (1) maand, hebben zowel de Klant als MEYLAND het recht om de overeenkomst of de betreffende opdracht te beëindigen, door de onmiddellijke betekening per aangetekende brief aan de wederpartij.

19 Intellectuele eigendom

19.1 MEYLAND behoudt alle intellectuele rechten waaronder maar niet beperkt tot octrooien, tekeningen en modellen, patenten, auteursrechten, rechten in databanken, bedrijfsgeheimen, rechten in knowhow, merkenrechten, rechten in (handels/product)namen, etc. op de door haar opgemaakte documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s (niet-limitatieve opsomming) en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

19.2 Geen enkele offerte, bestelling, overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de Klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door MEYLAND, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MEYLAND niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan MEYLAND.

19.3 MEYLAND heeft het recht om de afbeeldingen van realisaties te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Klant enige vergoeding of toestemming verschuldigd te zijn. MEYLAND zal de Klant hiervan steeds informeren en zich van enige publicatie onthouden indien de Klant zich hiertegen verzet.

19.4 De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van MEYLAND of deze ongeldig zouden maken, noch zal hij een derde partij toestaan om dit te doen.

19.5 De Klant zal zich ervan weerhouden om geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van de Machines/Goederen en/of Diensten, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.

19.6 De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MEYLAND te voorkomen en MEYLAND in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

19.7 Elke inbreuk door de Klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de Machines en/of Goederen en/of Diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

20 Niet-afwerving

20.1 De Klant zal vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot vierentwintig (24) maanden na de beëindiging ervan, om zich (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) te onthouden van het aanzetten van personeel of zelfstandige dienstverleners van MEYLAND om hun band met MEYLAND te beëindigen en/of zelf met deze een overeenkomst af te sluiten. In het kader van dit artikel betekent de term “personeel” alle personeel of andere personen zoals “freelancers” en onderaannemers ter beschikking gesteld door MEYLAND.

20.2 Wanneer door de Klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de schade die MEYLAND hiertoe zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris (direct of indirect) over de voorgaande vierentwintig (24) maanden van het betreffende personeelslid, onverminderd het recht van MEYLAND op vergoeding van hogere bewezen schade.

21 Privacy

21.1.1 De verwerking van persoonsgegevens door MEYLAND betreffende een (potentiële) Klant vindt plaats conform de Privacy Wetgeving. In dit kader, treedt MEYLAND op als verantwoordelijke voor de verwerking.

22 Confidentialiteit

22.1.1 Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie (o.a. prijslijsten) betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.

23 Netting

23.1 Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen MEYLAND en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MEYLAND en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

23.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

24 Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

24.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze AV alsook uit elke andere overeenkomst die tussen MEYLAND en de Klant wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MEYLAND haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij MEYLAND beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de Klant haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn.

24.2 Het Belgisch recht is van toepassing.

25 Taal

25.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze AV eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met MEYLAND. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de Klant toe. II. BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. DE VERKOOP VAN MACHINES EN GOEDEREN

Sectie II. is van toepassing op de verkoop van Machines en Goederen door Meyland

26 Uitvoering van de Overeenkomst

26.1 MEYLAND garandeert de goede uitvoering van de bestelling/opdracht, waarbij MEYLAND steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag zal leggen.

27 Op-maat-gemaakte Machines

27.1 De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid van de door haar aangeleverde instructies. MEYLAND neemt van de Klant de instructies over zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. In geval de specificaties van de Machines nog wijzigen na de totstandkoming van de overeenkomst, is MEYLAND gerechtigd elke meerkost door te rekenen aan de Klant, in het bijzonder wanneer de bestelling reeds werd geplaatst, de productie reeds is gestart, of in geval een wijziging van de afmetingen pas bij de verwerking wordt vastgesteld.

27.2 Behoudens opzet en zware fout van MEYLAND, zullen moeilijkheden of vertragingen tijdens de uitvoering veroorzaakt door een gebrek aan tijdige informatie of assistentie van de Klant, de leveringstermijnen verlengen en de prijs verhogen met de veroorzaakte bijkomende kosten.

27.3 Wanneer MEYLAND ter uitvoering van een levering zich dient te baseren op een ontwerp door MEYLAND opgemaakt, vangt MEYLAND slechts aan met de productie van de Machine wanneer zij de schriftelijke goedkeuring van de Klant heeft bekomen met betrekking tot het ontwerp.

28 Levering van de Machines en/of Goederen

28.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer MEYLAND instaat voor de montage en installatie van de Machines overeenkomstig Artikel 36 en/of MEYLAND instaat voor het transport overeenkomstig Artikel 28.3, worden de Machines en/of Goederen steeds EX WORKS (Incoterms® 2020) geleverd op de bedrijfsgebouwen van MEYLAND.

28.2 De overdracht van het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Machines en/of Goederen, over op het ogenblik van de levering van de Machines en/of Goederen. Eventuele kosten van inontvangstname van de Machines en/of Goederen zijn steeds ten laste van de Klant.

28.3 De Klant dient aan de levering mee te werken en de Machines en/of Goederen op het adres van de maatschappelijke zetel van MEYLAND op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. Echter, indien de Klant hierom schriftelijk verzoekt, zorgt MEYLAND, op kosten van de Klant, voor het transport van de Machines/Goederen naar het door de Klant opgegeven adres. De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door MEYLAND naar redelijkheid bepaald.

28.4 Indien de Klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor het transport van de Machines en/of Goederen, is MEYLAND gerechtigd voor rekening en risico van de Klant terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen. Alle kosten voor opslag bij niet tijdige afname, waaronder in ieder geval wordt begrepen zonder evenwel beperkt te zijn tot transport- en opslagkosten, komen voor rekening van de Klant. Indien de Klant dit schriftelijk verzoekt, zorgt MEYLAND ervoor, voor rekening van de Klant, dat de Machines en/of Goederen verzekerd zijn.

28.5 Uiterlijk voor de ingebruikname van de Machines en/of Goederen overhandigt MEYLAND aan de Klant, of stelt ter beschikking van deze laatste, wanneer van toepassing, de nodige kopieën van de garantiebepalingen, de gebruikshandleiding en installatievoorschriften met betrekking tot de geleverde Machines en/of Goederen. Het is de verplichting van de Klant om te verzekeren dat een kopie van deze documenten steeds aanwezig is in het voertuig waarin de Machines en/of Goederen worden vervoerd.

29 Eigendomsvoorbehoud

29.1 De Machines en/of Goederen die door MEYLAND worden aangeleverd, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Machines en/of Goederen, blijven eigendom van MEYLAND tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant.

29.2 Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde Machines en/of Goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de Klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verschuldigde prijs verschuldigd zijn, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00). Worden de Machines en/of Goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte Goederen.

29.3 Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat MEYLAND altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Machines en/of Goederen op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover MEYLAND.

30 Klachten & garantie

30.1 Non-conformiteit/zichtbare gebreken

30.1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer MEYLAND instaat voor de installatie van de Machines overeenkomstig Artikel 36, moet de Klant direct bij de levering een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid, afmetingen, kleur, afwerking, conformiteit van de levering en zichtbare gebreken. Klachten worden op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de Klant deze heeft vermeld op de afgetekende CMR-brief van de transporteur, of deze bij gebreke daaraan, schriftelijk of elektronisch aan MEYLAND overmaakt binnen een termijn van 48 uur nadat de Machines en/of Goederen zijn geleverd en/of in geval van een zichtbaar gebrek dat slechts zichtbaar is bij het uitrollen van de Machines en/of Goederen binnen een termijn van 48 uur na vaststelling van het gebrek.

30.1.2 Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de levering van het Machines en/of Goederen te hebben aanvaard.

30.2 Commerciële garantie

30.2.1 Niettegenstaande Artikel 30.3, en met uitzondering van niet-conformiteiten en/of zichtbare gebreken overeenkomstig Artikel 30.1, verleent MEYLAND overeenkomstig de met de Machines en/of Goederen meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften een commerciële garantie op de geleverde Machines en/of Goederen volgend op de factuurdatum, respectievelijk de datum van definitieve oplevering in geval van door MEYLAND uitgevoerd montage en installatie van Machines overeenkomstig Artikel 36, op voorwaarde dat (i) de schade niet onder de uitsluitingen van de aansprakelijkheid van MEYLAND valt zoals opgenomen in Artikel 17 en 31, en (ii) het gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling van het gebrek door de Klant schriftelijk of elektronisch aan MEYLAND werd overgemaakt.

30.2.2 Behoudens afwijkende bepalingen in de meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften, wordt op de geleverde Machines een maximum waarborg gegeven van 12 maanden of 2080 draaiuren ingaand op het moment van (i) levering indien de Klant de montage/installatie zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde of (ii) definitieve oplevering indien MEYLAND instaat voor de montage/installatie van de Machines.

30.3 Verborgen gebreken en productaansprakelijkheid

30.3.1 De commerciële garantie (overeenkomstig Artikel 30.2), doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant (i) op grond van verborgen gebreken (cfr. Artikel 1641 e.v. BW) op voorwaarde dat het gebrek binnen een termijn van 1 (één) maand na levering van de Machines en/of Goederen, respectievelijk gedurende de proefdraai overeenkomstig Artikel 37.3.2, door de Klant schriftelijk of elektronisch aan MEYLAND werd overgemaakt) en (ii) op grond van de Belgische Wet van 25/02/1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

30.3.2 Indien MEYLAND optreedt als producent van de Machines en/of Goederen is zij overeenkomstig de Wet van 25/02/1991 aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de Machines en/of Goederen, met name de schade toegebracht aan personen (veroorzaakt aan om het even welke persoon die het de Machines en/of Goederen gebruikt), met inbegrip van morele schade, en schade toegebracht aan goederen (onder aftrek van een franchise van € 500), met uitzondering van de schade toegebracht aan de gebrekkige Machines en/of Goederen zelf. In het geval dat MEYLAND aansprakelijk wordt gesteld op grond van voornoemde wet, is MEYLAND niet aansprakelijk indien:

– De schade werd veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, onder meer wanneer de schade duidelijk het resultaat is van het verkeerde gebruik van de Machines en/of Goederen, en;

– De schade werd veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip dat de Machines en/of Goederen in het verkeer werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.

Het recht van het slachtoffer om een schadevergoeding te bekomen, vervalt na een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de Machines en/of Goederen in het verkeer werd gebracht. De rechtsvordering van het slachtoffer verjaart door verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop hij/zij redelijkerwijze kennis moest hebben van het schadegeval.

30.3.3 In geval een recall wordt georganiseerd met betrekking tot de geleverde Machines en/of Goederen, is de Klant gehouden hieraan mee te werken en is het haar niet toegestaan de Machines en/of Goederen nog verder te verspreiden. Geen aanspraak op vrijwaring door MEYLAND kan weerhouden worden voor schade ontstaan door het verder verspreiden van de Machines en/of Goederen na dergelijke recall campagne.

31 Aansprakelijkheid

31.1 Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van Artikel 17, blijven de waarborgen die MEYLAND aan de Klant aanbiedt, naar eigen keuze en inzicht van MEYLAND beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging, (ii) herstel of aanpassing, dan wel (iii) creditering van de Machines en/of Goederen aan de Klant behept met een gebrek, al dan niet gekoppeld aan een terugname (en dit naar eigen keuze van MEYLAND).

31.2 Wanneer wordt overeengekomen dat de Klant de montage/installatie van de bij MEYLAND aangekochte Machines en/of Goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. MEYLAND kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de plaatsing/montage van de Machines en/of Goederen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. DE UITVOERING VAN DIENSTEN

Sectie III. is van toepassing op de uitvoering van Diensten door Meyland (zoals maar niet beperkt tot ontwerp en engineering van Machines, uitvoeren van studies en tekeningen en installatie van Machines)

32 Uitvoering overeenkomst

De uitvoering van Diensten wordt in de regel beschouwd als een inspanningsverbintenis. MEYLAND zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de bestelling/opdracht steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen. In het uitzonderlijke geval dat MEYLAND zich ten aanzien van de Klant tot een bepaald resultaat verbindt, zal er sprake zijn van en resultaatsverbintenis in hoofde van MEYLAND en zal hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk melding worden gemaakt tussen de partijen.

33 Klachten

Tenzij indien anders overeengekomen, moeten alle klachten betreffende de uitvoering van Diensten door de Klant schriftelijk en uiterlijk op het ogenblik van de voltooiing van de Diensten worden gemeld met bijkomende motivering.

34 Aansprakelijkheid

34.1 Zonder afbreuk te doen aan het algemeen karakter van Artikel 17, beperkt de aansprakelijkheid van MEYLAND zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van MEYLAND tot het (opnieuw) uitvoeren van de ontbrekende of gebrekkige Diensten.

34.2 Indien partijen besluiten dat de heruitvoering van de Diensten niet (meer) mogelijk of zinvol is, heeft de Klant het recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkig Diensten.

35 Bijzondere regels met betrekking tot ontwerp en engineering van Machines

35.1 De levering geschiedt door het presteren van de opdracht en het ter beschikking stellen van de voor de Klant opgemaakte documenten, ontwerpen, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s (hierna “ontwerp(en)”).

35.2 Van zodra de Klant in het bezit is van het ontwerp heeft deze de plicht om de correctheid van het Ontwerp te verifiëren en na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen zij voor ogen had.

35.3 Tenzij anders overeengekomen, beschikt de Klant over een termijn van 7 kalenderdagen, ingaand op de dag van levering, om aan MEYLAND de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of weigering van de geleverde opdracht en Ontwerp bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende wijze in een aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen voormelde termijn, houdt de goedkeuring in van het Ontwerp.

36 Bijzondere regels met betrekking tot de door MEYLAND uitgevoerde montage en installatie van de Machines

36.1 Uitvoering van de montage/installatie en aansprakelijkheid

36.1.1 Wanneer wordt overeengekomen dat MEYLAND instaat voor de montage/installatie van de Machines, dan aanvaardt MEYLAND uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de montage/installatie van de Machines, voor zover de plaats van montage/installatie door de Klant normaal toegankelijk gemaakt is en alle inrichtingen, voorzieningen en/of plaatselijke omstandigheden zodanig zijn voorbereid door de Klant dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte montage/installatie bemoeilijken en/of verstoren.

36.1.2 Onverminderd hetgeen hierboven werd bepaald zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

– het personeel van MEYLAND, zodra deze op de plaats van montage/installatie is aangekomen, haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien MEYLAND dit nood-zakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld;

– de toegangswegen tot de plaats van montage/installatie geschikt zijn voor het benodigde transport en dat de Machines in hun geheel naar binnen kunnen worden gebracht;

– de ondergrond voldoende stevig en stabiel is om een veilige opstelling en gebruik van kranen, hoogtewerkers en verreikers mogelijk te maken;

– de aangewezen plaats van opstelling goed verlicht en geschikt is voor montage/installatie van de Machines;

– het personeel van MEYLAND voldoende geïnformeerd is over de aan de gang zijnde werken en de risico’s ervan;

– de nodige hulp, indien MEYLAND hierom verzoekt, en het materiaal noodzakelijk voor de montage/installatie aanwezig is.

Indien de aanvang of de voortgang van de montage/installatie van de Machines wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door MEYLAND aan de Klant worden doorgerekend.

36.1.3 MEYLAND kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de werkvloer, bovengronds en/of ondergronds. Voor alle andere schade die eventueel tijdens de montage/installatie aangericht wordt door de aangestelden van MEYLAND, mag de Klant in geen geval het bedrag van de schade in mindering brengen van de te betalen facturen.

36.1.4 De verzekeringsmaatschappij van MEYLAND zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan MEYLAND binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.

36.2 Oplevering

36.2.1 Indien MEYLAND zelf instaat voor de montage/installatie van de Machines, zullen deze als voorlopig opgeleverd beschouwd worden op het ogenblik dat MEYLAND aan de Klant heeft meegedeeld dat de montage/installatie voltooid is en de Klant deze heeft aanvaard. De montage zal in ieder geval als voorlopig opgeleverd beschouwd worden wanneer:

– 8 kalenderdagen verstreken zijn sinds de Klant van MEYLAND de mededeling heeft ontvangen dat de werken voltooid zijn en de Klant binnen deze termijn geen schriftelijke bemerkingen heeft overgemaakt aan MEYLAND;

– de Machines in gebruik zijn genomen;

– de Klant de montage/installatie niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de Goederen niet in de weg staan.

36.2.2 Van zodra de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, vangt de proefdraai aan voor een periode van 20 werkdagen, rekening houdend dat de proefdraai enkel overdag tussen 7u30 en 16u15 uur kan plaatsvinden. Gedurende die proefdraai dient er nagegaan te worden of Machines functioneren zoals is overeengekomen en of er sprake is van enige verborgen gebreken die de functionaliteit van de Machines in de weg staat. Wanneer de Klant in plaats van de periode van proefdraai volledig te respecteren, de installatie onmiddellijk aanwendt voor haar productie, zal de definitieve oplevering onmiddellijk plaatsvinden bij aanvang van de werking van de installatie.

36.2.3 Van zodra de periode van proefdraai is verstreken en voor zover de Klant gedurende die periode geen schriftelijke bemerkingen heeft overgemaakt aan MEYLAND betreffende gebreken die de normale ingebruikname van de Machines verhindert, worden de Machines als definitief opgeleverd beschouwd. De commerciële garantie overeenkomstig Artikel 31.2 geldt slechts vanaf het moment van definitieve oplevering.

36.2.4 In ieder geval worden de Machines als definitief opgeleverd beschouwd wanneer 8 kalenderdagen zijn verstreken sinds de mededeling van MEYLAND dat zij het gebrekkig of niet-functioneren van de Machines heeft verholpen. IV. BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. HET ONDERHOUD VAN DE MACHINES EN HERSTEL EN/OF VERVANGING

37 Algemeen

37.1 MEYLAND verbindt er zich toe:

– Naar best vermogen en inzicht in te staan voor het specifiek onderhoud van de Machines dan wel de 24/7 service, doch garandeert MEYLAND in geen geval dat de goederen te allen tijde functioneren;

– Alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter vrijwaring van de veiligheid in het algemeen op de inrichting van de Klant voor wat betreft de uitvoering van de Diensten. In het bijzonder dient MEYLAND te waken over de maatregelen inzake de veiligheid en de gezondheid van de personen betrokken bij de uitvoering van de Diensten. Terzake neemt MEYLAND alle gepaste preventiemaatregelen, conform de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het Welzijn van de Werknemers en de Codex over het Welzijn op het Werk bij uitvoering van de Diensten;

– Haar personeel die aangesteld is voor de uitvoering van de Diensten de nodige instructies en richtlijnen terzake te hebben gegeven om hen toe te laten de Diensten in alle veiligheid uit te voeren.

37.2 De Klant verbindt er zich toe:

– Dat de toegangswegen tot de goederen geschikt zijn voor het benodigde transport en vrij toegankelijk en zonder gevaar zijn voor MEYLAND en het door haar aangestelde personeel;

– De plaats waar de Machines zich bevinden goed te verlichten en het vereiste te doen om de uitvoering van de Diensten mogelijk te maken;

– Haar werknemers te informeren over de uitvoering van de Diensten onder meer voor wat betreft het tijdstip en de wijze van uitvoering en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden kunnen zijn.

37.3 MEYLAND en de Klant bepalen in onderling schriftelijk overleg welke procedures dienen gevolgd te worden indien zou blijken dat de Machines van de Klant dienen stopgezet te worden om de uitvoering van de Diensten mogelijk te maken.

37.4 Indien de aanvang of de voortgang van de Diensten of de 24/7 service (cf. artikel 39) wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant en/of haar personeel verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur) door MEYLAND aan de Klant worden doorgerekend, met een minimum van € 125,00.

37.5 Bijzondere bepalingen met betrekking tot het onderhoud van de Machines zullen het voorwerp zijn van een bijzondere onderhoudsovereenkomst af te sluiten tussen MEYLAND en de Klant.

38 Specifiek onderhoud en herstellingen/vervangingen op afroep

38.1 Ingeval de Klant beroep wenst te doen op MEYLAND voor ofwel (i) een specifiek onderhoud aan een Machine, ofwel (ii) het uitvoeren van een herstelling en/of vervanging aan een Machine, ofwel (iii) andere Diensten, die niet het voorwerp uitmaken van een bijzondere overeenkomst tussen MEYLAND en de Klant, kan zij MEYLAND steeds contacteren m.o.o. het inplannen van voornoemde Diensten op afroep.

38.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat deze Diensten telkens plaatsvinden tijdens de werkweek (i.e. van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van alle Belgische feestdagen en vakantieperiodes) en tijdens de normale werkuren (i.e. van 7u30 tot 16u15).

38.3 De prijs verschuldigd door de Klant is een prijs in regie, per gepresteerd werkuur. De van toepassing zijnde tarieven zijn deze zoals weergegeven in de prijslijst die op het ogenblik dat de Klant beroep doet op MEYLAND voornoemde Diensten, geldig is.

38.4 Wanneer ingevolge de uitvoering van deze Diensten duidelijk wordt dat er (definitieve) herstellingen nodig zijn en/of onderdelen dienen vervangen te worden, zijn er 2 opties voorhanden: (i) de Klant staat zelf in voor de bestelling/aankoop van de wisselstukken of (ii) MEYLAND zorgt voor de bestelling/aankoop van de wisselstukken, waarbij zij aan de Klant in principe voorafgaandelijk een offerte zal opmaken. Echter, wanneer de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk (bv. per email) aangeeft dat MEYLAND de vereiste wisselstukken reeds mag bestellen, zal MEYLAND geen offerte bezorgen en de herstelling en/of vervanging uitvoeren.

39 24/7 service

39.1 MEYLAND zal ondersteuning bieden aan de Klant via een service desk die open is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De Klant kan incidenten telefonisch melden op het nummer: +32 9 376 76 00 en dient zoveel mogelijk informatie te verstrekken m.b.t. het incident. Indien MEYLAND hierom verzoekt, dient de Klant eveneens een schets of een foto van het incident te mailen.

39.2 De prijs verschuldigd door de Klant is een prijs in regie, per gepresteerd werkuur. De tarieven zijn deze zoals van toepassing op de prijslijst die op het ogenblik dat de Klant beroep doet op MEYLAND voor een 24/7 service, geldig is.

39.3 MEYLAND behoudt zich het recht voor om voor de opstart van de 24/7 service de startvergoeding aan te rekenen zoals weergegeven op de voornoemde prijslijst.

39.4 Voor de goede uitvoering van de 24/7 service, verbindt de Klant zich ertoe om een starterspakket – bestaande uit de voornaamste basisonderdelen van de Machine – bij MEYLAND aan te kopen en deze steeds aan te vullen bij gebruik van een van de onderdelen. Enkel bij aankoop van het starterspakket is MEYLAND in staat om de Klant een noodoplossing aan te bieden in het kader van de 24/7 service. Wanneer één of meerdere wisselstukken uit het starterspakket door MEYLAND worden aangewend binnen het kader van de uitvoering van de 24/7 service, verbindt de Klant er zich toe om op korte termijn deze wisselstukken opnieuw aan te kopen zodanig dat het starterspakket opnieuw volledig is met het oog op toekomstige interventies.

39.5 De Klant erkent dat de tussenkomst van MEYLAND in het kader van de 24/7 service slechts een noodoplossing uitmaakt en dat MEYLAND geenszins enige definitieve/finale oplossing garandeert. De aansprakelijkheid van MEYLAND dient in elk geval beoordeeld te worden in het licht van de middelenverbintenis die zij op zich neemt om het incident zo spoedig als mogelijk en afhankelijk van de aard van het incident te verhelpen. MEYLAND kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien niet dadelijk een passende oplossing kan gevonden worden.

39.6 Niettegenstaande artikel 37.4, zal MEYLAND alle kosten ontstaan ten gevolge van een onterechte melding van een incident, doorrekenen aan de Klant.