ALGEMENE AANKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN MEYLAND NV & A.B.S. ROELAND NV

1. Definities

1.1. “AV”: onderhavige algemene aankoop- en aannemingsvoorwaarden;

1.2. “Diensten”: de uitvoering van de werken/diensten door de Aannemer in opdracht van MEYLAND;

1.3. “Goederen”: de goederen, het materiaal, de grondstoffen, machines etc. die MEYLAND aankoopt van de Verkoper;

1.4. “MEYLAND”: de naamloze vennootschap “Meyland” (BTW BE-0406.096.834) en de naamloze vennootschap “A.B.S. Roeland” (BTW BE-0472.351.990), beiden met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem, Vaartkant 3, RPR Gent, afdeling Gent;

1.5. “Middelen”: de middelen, zoals doch niet beperkt tot materiaal, grondstoffen, gereedschappen, gebruiksmaterialen, etc. die door MEYLAND ter beschikking worden gesteld aan de Verkoper/Aannemer voor de uitvoering van de overeenkomst;

1.6. “Privacy Wetgeving”: de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en andere (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van de eerder vernoemde Verordening of enige ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt;

1.7. “Verkoper/Aannemer”: iedere persoon, al dan niet optredend in eigen naam of middels een rechtspersoon, die in de hoedanigheid van verkoper en/of aannemer een offerte stuurt of een overeenkomst sluit met MEYLAND voor de aankoop van Goederen door MEYLAND en/of het verlenen van Diensten aan MEYLAND;

1.8. “Website”: www.meyland.be en www.absroeland.be

2. Toepassingsgebied AV

2.1. Alle commerciële relaties, zowel de huidige als de toekomstige, tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer worden beheerst door: (in hiërarchisch

dalende volgorde): (i) de schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer, (ii) de schriftelijke en/of elektronische bestelbon uitgaande van MEYLAND, (iii) de mondelinge en/of schriftelijk/elektronische bestelling/opdracht uitgaande van MEYLAND, (iv) deze AV en (v) het Belgische recht.

2.2. De aanvaarding van de bestelling/opdracht door de Verkoper/Aannemer impliceert de goedkeuring met onderhavige AV – die bij het plaatsen van de bestelling/opdracht worden meegestuurd en beschikbaar zijn op de Website – en heeft de verklaring van afstand van de eigen algemene voorwaarden van de Verkoper/Aannemer tot gevolg. De AV hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Verkoper/Aannemer, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3. Het (herhaaldelijk) niet toepassen door MEYLAND van enig recht, kan slechts worden beschouwd al het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt

MEYLAND niet het recht dit later in te roepen.

2.4. MEYLAND behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijk/elektronische kennisgeving aan de Verkoper/Aannemer.

2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2.6. Deze AV behandelen eerst de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle aankopen van Goederen en bestelling van Diensten door MEYLAND (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), en erna de specifieke bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op (i) de aankoop van Goederen en (ii) de bestelling van Diensten door MEYLAND.

I. ALGEMEEN

Sectie I. is van toepassing op alle aankopen van Goederen en bestelling van Diensten door MEYLAND (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld)

3. Offertes aanvragen / offertes

3.1. Een aanvraag tot een offerte door MEYLAND is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het uitbrengen van een als aanbod geldende offerte door de Verkoper/Aannemer.

3.2. Een mondelinge en/of schriftelijke/elektronische offerte van de Verkoper/Aannemer is bindend en onherroepelijk voor de Verkoper/Aannemer, tenzij MEYLAND uitdrukkelijk het tegendeel heeft verklaard. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de Goederen en/of Diensten zoals vermeld in de offerte zijn bijgevolg eveneens bindend.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Indien MEYLAND, op eigen initiatief een bestelling/opdracht plaatst (zonder ontvangst van een offerte in hoofde van de Verkoper/Aannemer), komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om MEYLAND in rechte te verbinden: (i) telefonisch wordt overgemaakt of (ii) schriftelijk/elektronisch aan de Verkoper/Aannemer wordt verzonden.

4.2. Indien daarentegen MEYLAND een offerte ontvangt van de Verkoper/Aannemer, komt de overeenkomst tot stand: (i) op het ogenblik dat een persoon die bevoegd is om MEYLAND in rechte te verbinden, de offerte van de Verkoper/Aannemer schriftelijk/elektronisch bevestigt, (ii) dan wel op het ogenblik dat MEYLAND de vereiste handelingen stelt noodzakelijk voor de Verkoper/Aannemer om met de overeenkomst aan te vangen.

4.3. MEYLAND kan de Verkoper/Aannemer steeds om wijzigingen en aanvullingen op de offerte verzoeken. In dat geval komt de overeenkomst tot stand: ofwel (i) op het moment waarop MEYLAND de schriftelijke/elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht ontvangt overeenkomstig de gewijzigde dan wel aangevulde offerte, (ii) dan wel wanneer

de Verkoper/Aannemer binnen de vijf (5) werkdagen na de aanvraag tot wijziging van de offerte, geen schriftelijke/elektronische bemerkingen of weigering aan MEYLAND heeft overgemaakt.

5. Wijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de bestelling/opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk/elektronisch akkoord van beide partijen, onder meer m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz. De Verkoper/Aannemer zal zich steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk proberen te aanvaarden.

5.2. De prijs van deze wijzigingen of aanvullingen zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat de wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen.

5.3. De Verkoper/Aannemer heeft niet het recht om de overeenkomst of een deel ervan over te dragen aan een derde behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEYLAND.

6. Annulering

6.1. MEYLAND beschikt over een termijn van zeven (7) kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst om een bestelling/opdracht te annuleren, zonder dat de Verkoper/Aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

MEYLAND behoudt zich het recht voor om de overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding, in geval haar klant de bestelling annuleert waarvoor MEYLAND de overeenkomst met de Verkoper/Aannemer is aangegaan en op voorwaarde dat de Verkoper/Aannemer nog niet met de uitvoering van de overeenkomst gestart is.

6.2. In geval MEYLAND beslist een overeenkomst te annuleren (i) buiten de hiervoor vermelde omstandigheden, (ii) of buiten de omstandigheden van overmacht/hardship en (iii) zonder dat hieraan een wanprestatie van de Verkoper/Aannemer ten grondslag ligt, zal de Verkoper/Aannemer hoogstens aanspraak kunnen maken op een vergoeding gelijk aan tien (10)% van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde overeenkomst, met een minimum van honderd (100) euro, onverminderd het recht voor de Verkoper/Aannemer op vergoeding van hoger bewezen schade.

6.3. Bij (zelfs gedeeltelijke) annulering of beëindiging van een overeenkomst door de Verkoper/Aannemer, (i) buiten de omstandigheden van overmacht/hardship en (ii) zonder dat hieraan een tekortkoming van MEYLAND aan de grondslag ligt, heeft MEYLAND het recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10)% van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde overeenkomst, met een minimum van honderd (100) euro, onverminderd het recht voor MEYLAND op vergoeding van hogere bewezen schade. Deze bepaling krijgt eveneens toepassing in geval MEYLAND de overeenkomst ten laste van de Verkoper/Aannemer annuleert of beëindigt.

6.4. In geval van annulering of beëindiging van een overeenkomst in toepassing van onderhavig artikel, zowel door MEYLAND als door de Verkoper/Aannemer, is de Verkoper/Aannemer gehouden alle reeds betaalde bedragen terug te storten aan MEYLAND binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de annulering/beëindiging. Bij laattijdige terugbetaling wordt het door de leverancier verschuldigde bedrag verhoogd met een nalatigheidsintrest van één (1)% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd.

7. Prijs

7.1. De prijs van de Verkoper/Aannemer is volledig en omvat alle kosten die gemaakt worden in verband met de productie/levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten.

7.2. Behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen steeds exclusief btw, doch inclusief kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper/Aannemer, zoals, maar niet beperkt tot de kosten van verpakking, transport- en verplaatsingskosten, inklaring, verzekering, taksen, rechten, belastingen of heffingen. De Verkoper/Aannemer geeft tevens aan welk btw-tarief van toepassing is. Eventuele terugzendingskosten van verpakkingsmiddelen die eigen blijven van de Verkoper/Aannemer, zijn te zijnen laste.

7.3. De Verkoper/Aannemer is niet gerechtigd om tussen het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering/uitvoering van de Goederen/Diensten enige prijsstijging door te rekenen aan MEYLAND, ongeacht welke reden hieraan ten grondslag zou liggen (inflatie, valutaschommelingen, prijsstijgingen bij leveranciers, kostenstijging, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen of belastingen, stijging van in-of uitvoerrechten, stijging van verzekeringspremies, of om het even welke andere reden).

7.4. Indien de Verkoper/Aannemer na het tijdstip van bestelling/opdracht de overeengekomen prijzen toch eenzijdig wijzigt dan heeft MEYLAND het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan de oorspronkelijk overeengekomen prijs te eisen.

8. Facturatie

8.1. Alle facturen van de Verkoper/Aannemer moeten tijdig en uiterlijk de 5de dag van de maand volgend op de levering/uitvoering van de Goederen/Diensten worden overgemaakt aan MEYLAND. In geval van

levering/uitvoering vóór de voorziene leverings- en/of uitvoeringsdatum, mag er pas gefactureerd worden de 5de dag van de maand volgend op de voorziene leverings- en/of uitvoeringsdatum.

8.2. De Verkoper/Aannemer is gehouden de facturen te versturen aan het adres van de maatschappelijke zetel van MEYLAND, ter attentie van de boekhoudafdeling. MEYLAND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van laattijdige betaling indien de facturen niet aan de boekhoudafdeling geadresseerd werden. Elektronische facturatie is slechts toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van MEYLAND.

8.3. De facturen van de Verkoper/Aannemer moeten steeds de volgende gegevens bevatten:

(i) Het nummer van de bestelbon (indien van toepassing) (eventueel aangevuld met een projectnummer) en de datum ervan;

(ii) De correcte factuurdatum;

(iii) Een volledige en duidelijke omschrijving van de geleverde/uitgevoerde Goederen/Diensten waarop de factuur betrekking heeft;

(iv) Het factuurbedrag, opgesplitst in een nettobedrag en het verschuldigde bedrag aan btw;

(v) De betalingstermijn, zonder dat deze korter mag zijn dan negentig (90) dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur;

(vi) Korting van 3% in geval van contante betaling door MEYLAND.

9. Betaling

9.1. MEYLAND heeft het recht de facturen van de Verkoper/Aannemer te protesteren binnen een termijn dertig (30) dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de factuur werd ontvangen. In geval van betwisting van de facturen is MEYLAND gerechtigd de betaling van de factuur m.b.t. de litigieuze Goederen en/of Diensten op te schorten voor het volledige factuurbedrag en dit tot op het ogenblik dat het tussen de partijen gerezen dispuut definitief zal zijn opgelost.

9.2. De betaling impliceert op geen enkele manier, noch de goedkeuring, noch de instemming van MEYLAND dat de geleverde Goederen en/of de Diensten in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van de overeenkomst en ze zal dan ook op geen enkele manier een afstand van om het even welk recht impliceren van MEYLAND.

9.3. Evenmin ontslaat de betaling de Verkoper/Aannemer van zijn aansprakelijkheid en/of andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze AV.

10. Laattijdige betaling

10.1. In geval van laattijdige betaling door MEYLAND van niet-geprotesteerde facturen, kan de Verkoper/Aannemer het openstaande bedrag uitsluitend verhogen met interest die de wettelijke interestvoet niet mag overschrijden. Deze verhoging kan slechts worden toegepast na vergeefse aangetekende ingebrekestelling van de Verkoper/Aannemer, waar een bijkomende betalingstermijn van 15 (vijftien) dagen wordt toegekend. De

Verkoper/Aannemer mag geen andere verhoging toepassen.

10.2. Onder geen enkele voorwaarde zal de Verkoper/Aannemer, in het geval van laattijdige betaling door MEYLAND, het recht hebben om eender welke levering/uitvoering van Goederen/Diensten op te schorten of te onderbreken.

11. Uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper/Aannemer

11.1. De Verkoper/Aannemer garandeert steeds de goede uitvoering van de overeenkomst in de vorm van een resultaatsverbintenis.

11.2. Bovendien verbindt de Verkoper/Aannemer er zich toe dat de Goederen en/of de Diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst beantwoorden aan alle vingerende wetten en reglementen inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne (op heden van kracht), onder meer deze opgenomen in:

(i) Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB);

(ii) De Codex over het Welzijn op het Werk;

(iii) Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);

(iv) Boek IX “veiligheid van producten en diensten” van het Wetboek van Economisch Recht.

11.3. Daarnaast verbindt de Verkoper/Aannemer er zich toe dat:

(i) De arbeidsmiddelen – zoals maar niet beperkt tot machines, apparaten, gereedschappen, gemechaniseerde werktuigen, installaties, voldoen aan de toepasselijke in Belgisch recht omgezette fabricatierichtlijnen (zoals maar niet beperkt tot (i) Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG, (ii) KB van 1 april 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm, (iii) Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit, en (iv) Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsvelden);

(ii) De machines voor inbouw, die onder de toepassing vallen van de richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (“machinerichtlijn”), maar die niet zelfstandig kunnen werken, afgeleverd worden overeenkomstig de richtlijn met een verklaring volgens bijlage IIB van de machinerichtlijn. Deze verklaring zal aangevuld worden door de Verkoper/Aannemer met een verklaring van overeenstemming met alle toepasselijke eisen van de machinerichtlijn waarvan de toepassing niet rechtstreeks afhangt van de inbouw. De Verkoper/Aannemer verstrekt eveneens bij de machine een gebruiksaanwijzing in overeenstemming met de richtlijn die onder meer de gebruiksgrenzen en de correcte wijze van inbouw aangeeft. Tot slot houdt de

Verkoper/Aannemer een technisch constructiedossier ter beschikking op analoge wijze als bij een machine met verklaring volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn;

(iii) De persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan het KB van 30 augustus 2017 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor persoonlijke beschermingsmiddelen tot omzetting van de verordening 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad;

(iv) Stoffen en preparaten voldoen aan: (i) de bepalingen betreffende de indeling, de verpakking en de kenmerken volgens Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (GE) nr. 1907/2006, (ii) alsook de informatieverplichting bij levering van een stof of preparaat volgens het KB van 18 februari 2003 met name alle informatie nodig om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren, alle informatie voor het vastleggen van de preventiemaatregelen en het veilig gebruik van de stof of het preparaat en het veiligheidsinformatieblad.

11.4. De Verkoper/Aannemer verbindt zich verder om:

(i) Alle sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen die hem worden opgelegd na te leven en dient hiervan op verzoek van MEYLAND een bewijs te kunnen voorleggen;

(ii) MEYLAND op regelmatige basis op de hoogte te stellen van alle relevante informatie m.b.t. de aangekochte Goederen en/of uitgevoerde Diensten en/of het vervoer ervan;

(iii) Gedurende de volledige technische levensduur van geleverde Goederen, originele wisselstukken in stock te hebben van alle componenten van deze Goederen;

(iv) MEYLAND en/of haar afgevaardigden, op elk ogenblik toegang te verlenen tot de domeinen van de Verkoper/Aannemer, om aldaar de aangekochte Goederen, Middelen en/of de status/vooruitgang te inspecteren;

(v) De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer m.b.t. (louter exemplatieve opsomming): werkgeversverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering, etc. De Verkoper/Aannemer verleent MEYLAND de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

11.5. De Verkoper/Aannemer voeren de overeenkomst uit op zelfstandige basis. Deze onafhankelijke samenwerking tussen de Verkoper/Aannemer en

MEYLAND brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.

12. Terbeschikkingstelling middelen MEYLAND

12.1. MEYLAND kan voor de uitvoering van de overeenkomst en gedurende de duur van de overeenkomst Middelen ter beschikking stellen van de Verkoper/Aannemer.

12.2. Deze Middelen blijven eigendom van MEYLAND en de Verkoper/Aannemer verbindt zich ertoe MEYLAND te vrijwaren tegen elke beschadiging of verlies van deze Middelen. De Verkoper/Aannemer is verplicht: (i) alle ter beschikking gestelde Middelen te merken als kenbaar eigendom van MEYLAND en (ii) deze Middelen afzonderlijk te bewaren van haar eigen goederen, materiaal, gereedschappen, etc. Bovendien stelt zij iedere derde die mogelijk aanspraak zou maken op deze Middelen (onder meer een beslagleggende schuldeiser van de Verkoper/Aannemer) in kennis van de eigendomsrechten van MEYLAND. De Verkoper/Aannemer zal al het nodige ondernemen om aanspraken van derden op deze Middelen te weerleggen en te verhinderen.

12.3. De Verkoper/Aannemer onderhoudt de Middelen in goede staat zolang die onder zijn hoede zijn en herstelt ze indien vereist, op eigen kosten en eigen risico.

12.4. De Middelen worden op het eerste verzoek van MEYLAND aan haar terug geleverd op kosten en risico van de Verkoper/Aannemer. Veranderingen aan de Middelen zijn slechts toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van MEYLAND, tenzij wanneer deze veranderingen net het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. De Verkoper/Aannemer zal de door MEYLAND ter beschikking gestelde Middelen niet (doen) aanwenden voor enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer

13. Leverings- en uitvoeringstermijnen

13.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen of –data, zoals vermeld in de overeenkomst zijn, behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld, verbindend en maken een essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit.

13.2. De levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten dient steeds te gebeuren op werkdagen en tijdens de gewone werkuren, tenzij hiervan door de partijen schriftelijk wordt van afgeweken.

13.3. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de partijen, is MEYLAND steeds gerechtigd om de leverings- en uitvoeringsdata uit te stellen. De Verkoper/Aannemer verbindt zich er in dit geval toe om de Goederen, evenals de (eventuele) Middelen, deugdelijk, herkenbaar en duidelijk afgescheiden te bewaren.

13.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, is MEYLAND gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen zodra de leveringstermijn of –datum één maand is overschreven. De Verkoper/Aannemer is in voorkomend geval gehouden MEYLAND volledig schadeloos te stellen, onverminderd de toepassing van Art. 6.

14. Waarborg & Aansprakelijkheid

14.1. De Verkoper/Aannemer zal MEYLAND, haar aangestelden en

werknemers volledig vrijwaren, en maakt zich sterk om tussen te komen in: (i) alle vorderingen en procedures die het gevolg zijn eigen handelen, nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid of door haar personeel of door een derde aan wie de Verkoper/Aannemer de overeenkomst heeft uitbesteed, in strijd met de overeenkomst en/of deze AV en/of overige wetgeving van toepassing op de commerciële transactie, en (ii) alle vorderingen en procedures van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

14.2. De Verkoper/Aannemer zal MEYLAND schadeloos stellen voor alle schade (inclusief indirecte schade en gederfde winst), gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake voormelde vorderingen en/of procedures.

15. Overmacht

15.1. MEYLAND en de Verkoper/Aannemer zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht.

Gevallen van overmacht geven de betrokken partij het recht om de nakoming van diens verplichtingen tijdelijk op te schorten.

15.2. De Verkoper/Aannemer dient MEYLAND op de hoogte te brengen van elk geval van overmacht die een impact heeft op de tijdige levering van Goederen/uitvoering van Diensten, dit schriftelijk en uiterlijk de dag volgend op deze waarop de overmacht zich voordoet.

15.3. Overmacht zal de opschorting van de verplichtingen van MEYLAND en van de Verkoper/Aannemer tot gevolg hebben voor de duur van de vertraging die door de gebeurtenis van overmacht wordt veroorzaakt. De Verkoper/Aannemer zal MEYLAND onmiddellijk op de hoogte brengen van het plaatsvinden van een geval van overmacht, waarbij zij de redenen van de overmacht uiteenzet en schriftelijk/elektronisch bevestigt, uiterlijk de dag volgend op deze waarop de overmacht zich voordoet. Bij gebreke hiervan, verliest de Verkoper/Aannemer het recht om overmacht aan te voeren. De Verkoper/Aannemer zal alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van deze overmacht uit te sluiten of ten minste te beperken.

15.4. Onder overmacht wordt begrepen om het even welke onvoorziene gebeurtenis

die buiten de redelijke controle van de partijen valt, die ontstaat na de totstandkoming van de overeenkomst en die de uitvoering van de verplichtingen van de getroffen partij, geheel of gedeeltelijk verhindert. Wanneer een derde partij er niet in slaagt om haar verplichtingen die zij heeft t.o.v. de Verkoper/Aannemer tijdig, of op een aanvaardbare manier na te komen, zal dit niet geacht worden overmacht te zijn die de Verkoper/Aannemer beïnvloedt.

16. Intellectuele eigendom

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle resultaten (documenten, tekeningen, informatie, designs etc …) die ontstaan uit de samenwerking tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer, waaronder maar niet beperkt tot octrooien, tekeningen en modellen, patenten, auteursrechten, rechten in databanken, bedrijfsgeheimen, rechten in know-how, merkenrechten, rechten in (handels/product)namen, etc. en aanvragen daartoe, behoren integraal en onherroepelijk toe aan MEYLAND vanaf hun ontstaan en ongeacht door wie de betrokken resultaten ook zijn ontwikkeld, gemaakt of bedacht. Voor zover nodig draagt de Verkoper/Aannemer alle voornoemde resultaten en intellectuele eigendomsrechten daarop over aan MEYLAND, die als enige gerechtigd is om bescherming hiervoor te deponeren.

16.2. De Verkoper/Aannemer zal verder op eerste verzoek van MEYLAND alle medewerking verlenen en alle nuttige documenten (laten) ondertekenen indien MEYLAND naar eigen goeddunken beslist om bescherming te deponeren betreffende enig resultaat ontstaan uit de samenwerking. De Verkoper/Aannemer verbindt zich ertoe geen depot aan te vragen of bescherming in te roepen met betrekking tot enig resultaat uit de samenwerking.

16.3. De Verkoper/Aannemer garandeert dat de geleverde Goederen, materialen en productiemethodes geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

16.4. De Verkoper/Aannemer zal MEYLAND vrijwaren en vergoeden: (i) voor aanspraken van het personeel, zelfstandige dienstverleners en/of eventueel onderaannemers van de Verkoper/Aannemer op deze intellectuele eigendomsrechten die door dit personeel, zelfstandige dienstverlener en/of onderaannemer zouden zijn ontwikkeld

en, (ii) voor enige aanspraak en schadevergoeding van derden voor (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

16.5. Elke inbreuk door de Verkoper/Aannemer op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de Goederen en/of Diensten, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

17. Niet-afwerving

18. De Verkoper/Aannemer zal vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot zes (6) maanden na de beëindiging ervan, om zich (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) te onthouden van het aanzetten van personeel of zelfstandige dienstverleners van MEYLAND om hun band met MEYLAND te beëindigen en/of zelf met deze een overeenkomst af te sluiten.

18.1. Wanneer door de Verkoper/Aannemer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de schade die MEYLAND hiertoe zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris (direct of indirect) over de voorgaande zes (6) maanden van het betreffende personeelslid, onverminderd het recht van MEYLAND op vergoeding van hogere bewezen schade.

19. Privacy

19.1. De Verkoper/Aannemer verbindt zich ertoe – wanneer de informatie die aan de Verkoper/Aannemer wordt verstrekt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens betreft (met name elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon) – om deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, alsook in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens te verwerken.

19.2. In dit kader verbindt de Verkoper/Aannemer er zich tevens toe om passende, technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

19.3. De Verkoper/Aannemer is niet gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens een derde in te schakelen noch om de persoonsgegevens door te geven aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEYLAND. In het geval MEYLAND haar toestemming geeft, draagt de Verkoper/Aannemer ervoor zorg dat de betreffende derde tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen in huidige AV.

20. Netting

20.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

20.2. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

21. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

21.1. Alle geschillen voortvloeiend uit deze AV alsook uit elke andere overeenkomst die tussen MEYLAND en de Verkoper/Aannemer wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MEYLAND haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij MEYLAND beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de Verkoper/Aannemer haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn.

21.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

22. Taal

22.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Verkoper/Aannemer dat de taal van deze AV eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met MEYLAND. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de Verkoper/Aannemer toe.

II. AANKOOP VAN GOEDEREN

Sectie II is van toepassing op de aankoop van Goederen van de Verkoper door MEYLAND

23. Levering en risico-overdracht

23.1. De leveringen van de Goederen gebeuren steeds Delivered Duty Paid (Incoterms® 2020), ingeklaard op de overeengekomen leveringsplaats of indien geen leveringsplaats werd voorzien, op de maatschappelijke zetel van MEYLAND.

23.2. Bijgevolg zal het risico van verlies of van schade aan de Goederen overgaan van de Verkoper/Aannemer op MEYLAND op het ogenblik van de volledige inontvangstname van de levering en goedkeuring door MEYLAND. Noch de ondertekening van een leveringsbon of gelijkaardig document noch de betaling van een factuur impliceren een

goedkeuring van de levering of een erkenning van de staat van de Goederen in hoofde van MEYLAND.

23.3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. 26, zal MEYLAND direct bij de levering van de Goederen, een eerste oppervlakkige controle uitvoeren. Deze eerste controle heeft enkel betrekking op direct verifieerbare afwijkingen die zonder nader onderzoek en zonder enige vorm van bewerking en/of verplaatsing van de Goederen kunnen worden vastgesteld. Eveneens gaat MEYLAND na of de leveringsbon overeenstemt met de overeenkomst. Ingeval van afwijking stelt MEYLAND de Verkoper hiervan in kennis.

23.4. De levering van minder of meer dan de goedgekeurde hoeveelheden alsook gedeeltelijke leveringen van de Goederen zullen slechts worden toegestaan indien MEYLAND hiermee schriftelijk akkoord gaat na onderling overleg.

23.5. Alle leveringen van Goederen dienen behoorlijk verpakt geleverd te worden in die mate dat zij doelmatig beschermd zijn tegen transport en/of stapeling. Alle geleverde Goederen moeten vergezeld zijn van een verzendingsnota met vermelding van de volledige naam en adres van de Verkoper, het nummer van de bestelbon (eventueel aangevuld met een projectnummer), de beschrijving van de Goederen en/of de bestelling.

24. Eigendomsoverdracht

24.1. Het eigendomsrecht van de Goederen gaat over op MEYLAND van zodra de overeenkomst tot stand komt. Elk beding dat de wijze van eigendomsoverdracht verandert, is onderworpen aan uitdrukkelijk en schriftelijk/elektronisch akkoord van MEYLAND.

24.2. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de risico-overdracht zoals bepaald in Art. 23.

25. Uitvoering Overeenkomst

25.1. De Verkoper bevestigt dat:

(i) Wanneer de Goederen beantwoorden aan een EG-Richtlijn, de CE-markering eveneens reglementair is aangebracht en dat de Goederen

vergezeld zijn van een reglementaire EG-verklaring van overeenstemming (origineel en, desgevallend, de vertaling ervan in één van de landstalen);

(ii) De Goederen beantwoorden aan de voorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in het dynamisch risicobeheersysteem zoals bedoeld in de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk;

(iii) Voldaan is aan de eventuele aanvullende eisen opgenomen in de overeenkomst;

(iv) De Goederen geleverd wordt met de gebruiksaanwijzing in het Nederlands en dat alle opschriften in verband met veilig gebruik eveneens in het Nederlands zijn opgesteld.

25.2. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn de aangekochte Goederen slechts in overeenstemming met de overeenkomst, indien:

(i) De Goederen geschikt zijn voor elk door MEYLAND gewenst gebruik dat deze aan de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en ook geschikt blijven voor de beoogde levensduur van het gebruik;

(ii) De Goederen in overeenstemming zijn met de door de Verkoper gegeven beschrijving ervan;

(iii) Ingeval MEYLAND, los van het voorgaande, nog aanvullende eisen heeft, zal MEYLAND deze steeds op schriftelijk/elektronische wijze verstrekken aan de Verkoper bij het plaatsen van een bestelling.

26. Klachten/Aansprakelijkheid

26.1. Klachten inzake zichtbare gebreken of non-conformiteit zullen door MEYLAND

geformuleerd worden aan de Verkoper uiterlijk op de vervaldatum van de met de geleverde Goederen corresponderende factuur, zonder dat deze vervaldatum afbreuk kan doen aan het recht van MEYLAND om gedurende een termijn van minimum dertig (30) dagen dergelijke zichtbare gebreken of non-conformiteit te melden. Eens de vervaldatum is verstreken, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd door MEYLAND.

26.2. MEYLAND behoudt zich het recht voor om, ongeacht de ingebruikname, verwerking of doorverkoop van de Goederen, verborgen gebreken te allen tijde schriftelijk/elektronisch of mondeling te melden en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de vaststelling ervan.

26.3. Indien MEYLAND een zichtbaar of verborgen gebrek vaststelt m.b.t. de geleverde Goederen, zal de Verkoper,

naar vrije keuze van MEYLAND, instaan voor: (i) hetzij de vervanging ervan door andere goederen van hetzelfde type of soort, (ii) hetzij de terugbetaling van een deel van de prijs evenredig met de tekortkoming, (iii) hetzij de beëindiging van de overeenkomst.

26.4. Tot op het ogenblik dat de Verkoper de vastgestelde gebreken op adequate wijze, zoals hierboven omschreven, heeft verholpen, zal MEYLAND het recht hebben om haar betalingen op te schorten, zelfs als de facturen niet worden geprotesteerd, alsook om de opgelopen verliezen en kosten te compenseren.

26.5. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze clausule de nietigheid, dan wel de beëindiging van de overeenkomst zal overleven.

III. AANNEMING

Sectie III is van toepassing op de uitvoering van Diensten door de Aannemer

27. Werknemers/aangestelden van de Aannemer

27.1. Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen en erkend dat de aan de Aannemer opgedragen – en door hem aanvaarde – uitvoering van Diensten geen enkele band van ondergeschiktheid tussen zijn werknemers/aangestelden enerzijds en MEYLAND anderzijds tot stand brengt.

27.2. De Aannemer deelt zijn activiteiten naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd, zonder dat hij en/of zijn werknemers/aangestelden uit dien hoofde tot enige verantwoording tegenover MEYLAND gehouden zijn.

27.3. Teneinde de uitvoering van de Diensten naar behoren en tot volkomen tevredenheid van MEYLAND uit te voeren, mag de Aannemer voor de concrete en technische realisatie ervan enkel werknemers/aangestelden inschakelen die de nodige scholing, kennis en ervaring hebben.

27.4. Wanneer de Aannemer één of meerdere werknemers/aangestelden gelast met de uitvoering van de Diensten, worden hun werkzaamheden door een verantwoordelijke van de Aannemer geleid en gecontroleerd. Onder geen beding beschikt MEYLAND noch haar aangestelden ten aanzien van de werknemers/aangestelden van de Aannemer over enige vorm of gedeelte van werkgeversgezag, zodat zij of haar aangestelden hen noch instructies of bevelen kan geven, noch over hen enige controle of toezicht kan uitoefenen, behoudens andersluidende overeenkomst. Partijen handelen met derden in eigen naam en voor eigen rekening en kunnen geen verbintenissen aangaan voor of in naam van de andere partij.

28. Uitbesteding

28.1. De Aannemer heeft niet het recht om de overeenkomst of een deel ervan uit te besteden aan een derde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van MEYLAND.

28.2. Indien de overeenkomst echter, met de uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van MEYLAND, wordt uitbesteed aan een derde, blijft de Aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor

de nakoming van zijn verplichtingen en maakt de Aannemer zich sterk dat deze derde(n)- onderaannemer de overeenkomst, deze AV, alsmede wettelijke bepalingen van toepassing integraal zal aanvaarden en respecteren.

29. Niet-exclusiviteit

29.1. De Aannemer erkent dat de aan hem gegeven uitvoering van Diensten, zoals beschreven in de overeenkomst, niet exclusief is. Derhalve is MEYLAND te allen tijde vrij om voor de uitvoering van de betreffende Diensten eveneens een beroep te doen op derden of om zelf de Diensten uit te voeren.

30. Verificatieplicht Middelen

30.1. Indien de Aannemer Middelen heeft ontvangen met het oog op het uitvoeren van overeenkomst, dan moet de Aannemer direct bij de terbeschikkingstelling van die Middelen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) aantal en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

30.2. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Aannemer onmiddellijk op de leveringsbon noteren en schriftelijk/elektronisch ter kennis stellen van MEYLAND. De Aannemer moet de Middelen binnen de vierentwintig (24) uur na levering grondig keuren. De Aannemer verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de ontvangen Middelen te beroepen, indien hij MEYLAND niet binnen de vierentwintig (24) uur na levering op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de Middelen en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. MEYLAND zal de nodige maatregelen nemen om niet-conforme of gebrekkige Middelen te vervangen of te (laten) herstellen teneinde de te respecteren leveringstermijnen te bewaren.

31. Oplevering

31.1. Voorlopige oplevering

31.1.1. Wanneer de Aannemer aan MEYLAND schriftelijk/elektronisch meedeelt dat de overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd, voert MEYLAND een eerste oppervlakkige controle uit. Deze eerste controle heeft enkel betrekking op direct verifieerbare afwijkingen die zonder nader onderzoek kunnen worden vastgesteld en geldt geenszins als voorlopige oplevering.

Gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft MEYLAND het recht om mondeling of schriftelijk/elektronisch haar bemerkingen betreffende non-conformiteit en/of zichtbare gebreken over te maken aan de Aannemer.

31.1.2. Indien MEYLAND gedurende voormelde termijn geen bemerkingen heeft geformuleerd, wordt de uitvoering van de Diensten als voorlopig opgeleverd beschouwd. Indien MEYLAND daarentegen, wel bemerkingen heeft overgemaakt, dan wordt de uitvoering van de Diensten in elk geval als voorlopig opgeleverd beschouwd indien acht (8) kalenderdagen zijn verstreken sinds de mededeling van de Verkoper/Aannemer dat zij de zichtbare gebreken of non-conformiteit heeft verholpen. De voorlopige oplevering dient op tegenspraak tussen de Aannemer en MEYLAND te worden uitgevoerd. Enkel een geschreven en tegensprekelijke akte afgesloten tussen de partijen dient als bewijs van de voorlopige oplevering van de uitvoering van de Diensten.

31.1.3. De voorlopige oplevering houdt de vaststelling van de voltooiing en de goedkeuring van de werken in met uitzonderingen van (i) de opmerkingen en de zichtbare gebreken die in het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden vermeld, (ii) de fouten en gebreken die zijn opgedoken tussen de voorlopige oplevering en de vastgestelde datum voor de definitieve oplevering en (iii) de verborgen gebreken.

31.1.4. Van zodra de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden, vangt de proefperiode aan voor een periode van één jaar. MEYLAND behoudt zich het recht voor om voormelde proefperiode te verlengen respectievelijk te verminderen rekening houdende met de specificaties van de bestelling/opdracht. Gedurende die proefperiode dient er nagegaan te worden of de bestelling/opdracht is uitgevoerd zoals is overeengekomen en of er sprake is van enige verborgen gebreken die de functionaliteit van de resultaten van de bestelling/opdracht (en/of eventueel bewerkt Materiaal) in de weg staat. De ingebruikname of verwerking van de resultaten van de bestelling/opdracht (en/of het bewerkte Materiaal) houdt geenszins de definitieve oplevering in.

31.2. Definitieve oplevering

31.2.1. Van zodra de proefperiode (zoals vermeld in Art. 31.1) is verstreken en voor zover MEYLAND gedurende de proefperiode geen bemerkingen heeft overgemaakt aan de Aannemer betreffende om het even welke gebreken, wordt de bestelling/opdracht als definitief opgeleverd beschouwd.

31.2.2. In ieder geval wordt de bestelling/opdracht als definitief opgeleverd beschouwd wanneer acht (8) kalenderdagen zijn verstreken sinds de mededeling van de Aannemer dat zij het gebrekkig of niet-functioneren van het resultaat van de bestelling/opdracht heeft verholpen.

32. Aansprakelijkheid

32.1. De Aannemer blijft, ongeacht de ingebruikname of verwerking van het resultaat van de bestelling/opdracht (en/of bewerkte Materiaal) te allen tijde aansprakelijk ten aanzien van MEYLAND voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de degelijkheid van uitgevoerde Diensten. De Aannemer zal gehouden zijn alle aan het licht tredende gebreken, wat de oorzaak of de aard ervan zij, op eigen kosten en verwijt te herstellen.